Algemene Voorwaarden

Artikel 1            Definities

 1. Van Egmond Vastgoed Onderhoud B.V : de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bleiswijkseweg 55M, 2712PB te Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 68332157.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
 3. Overeenkomst/ opdracht: de overeenkomst tussen Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. en de opdrachtgever, waarbij Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. zich jegens de opdrachtgever verbindt tot de uitvoering van aannemingswerkzaamheden en/ of levering van zaken.
 4. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2            Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. en de opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
 5. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
 6. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3            Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
 2. Aan een aanbod van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of werkzaamheden.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod of de offerte door de opdrachtgever is aanvaard of op het moment dat Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
 5. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte binden Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. niet.
 6. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is niet gebonden aan een aanvaarding van de opdrachtgever, die al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod; de overeenkomst komt niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. niet tot de uitvoering van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4            Inhoud van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in de overeenkomst, de inhoud van deze algemene voorwaarden en alle na totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Indien in de overeenkomst een leverings- of uitvoeringstermijn is bepaald betreft dit nimmer een fatale termijn. In het geval van een verlate (op)levering dient de opdrachtgever Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. een redelijke termijn voor nakoming van de overeenkomst wordt gegeven.
 3. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is te allen tijde gerechtigd werkzaamheden of leveranties door derden te laten uitvoeren. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is steeds gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5            Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen of de overeenkomst aan te vullen, treden partijen tijdig in onderling overleg teneinde de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het geval dat de opdrachtgever wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen dan wel de overeenkomst wenst aan te vullen.
 3. Door aanpassing van de overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding worden verhoogd of verlaagd. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen aan de opdrachtgever.
 4. Indien Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. geconfronteerd wordt met onvoorziene kostenverhogende omstandigheden als gevolg van door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens, welke voor de prijsbepaling van belang zijn, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat de overige aan Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. op grond van de wet toekomende rechten onverlet.

Artikel 6            Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. tijdig alle informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. de overeenkomst tijdig kan uitvoeren en neemt alle maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren. Daaronder wordt mede begrepen:
 • de aanwezigheid van, met betrekking tot de opdracht vereiste vergunningen, ontheffingen e.d.; een behoorlijke beschikbaarstelling van de ruimte waar de opdracht wordt uitgevoerd; de kosteloze beschikbaarheid van voldoende elektriciteit, gas, water, licht, faciliteiten voor opslag, alsmede andere benodigde zaken.
 • indien relevant en redelijkerwijs mogelijk, alle informatie – in vorm van bijvoorbeeld tekeningen – met betrekking tot de plaatsing van kabels, leidingen, buizen e.d.

Artikel 7            Overmacht

 1. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. en de opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. en de opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer voortduurt dan drie maanden, of indien redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze periode langer dan drie maanden zal voortduren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot enige vorm van schadevergoeding.
 4. Overmacht staat nakoming van een reeds uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst niet in de weg, mits aan deze uitvoering zelfstandige waarde toekomt. De opdrachtgever is gehouden de – aan de uitvoering gerelateerde – betaling te voldoen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

Artikel 8            Opschorting en ontbinding

 1. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel met directe ingang te ontbinden, indien:
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • na het sluiten van de overeenkomst Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 1. Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeerd, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Voorts is Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. extra gemaakte kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, waaronder door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. aannemelijk te maken bezettingsverlies.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 7. Indien de opdrachtgever zonder wettelijke grond de overeenkomst opzegt of een geplaatste order annuleert, heeft Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen op de opdrachtgever zijn in dat geval terstond opeisbaar.

Artikel 9            Oplevering en reclames

 1. De verrichte werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd op het moment dat Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. dit aan de opdrachtgever heeft medegedeeld of wanneer dit voor de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar was en hij het opgeleverde in gebruik heeft genomen.
 2. Reclames ten aanzien van geleverde zaken dienen terstond na de levering ter kennis te zijn gesteld van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V..
 3. Reclames ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen twee weken na oplevering daarvan schriftelijk ter kennis te zijn gesteld van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V..
 4. Indien de opdrachtgever Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. van de in de vorige twee leden bedoelde reclames niet tijdig in kennis stelt vervalt het recht van de opdrachtgever op herstel of vervanging van de verrichte werkzaamheden en/ of geleverde zaken.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert schort dit zijn (betalings)verplichtingen nimmer op.
 6. Indien vastgesteld wordt dat een klacht ongegrond is komen alle door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. gemaakt onderzoekskosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10         Prijzen en betalingen

 1. In de offerte of in het aanbod vermelde prijzen zijn op de overeenkomst van toepassing. Indien en voor zover uit de strekking van de overeenkomst niet het tegendeel voortvloeit zijn alle vermelde bedragen richtprijzen en wordt de door de opdrachtgever verschuldigde betalingen berekend op basis van nacalculatie.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief btw en in verband met de uitvoering van de overeenkomst gemaakte reiskosten. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedragen de reiskosten € 0,29 per kilometer.
 3. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is gerechtigd vooruitbetaling van een gedeelte van de volledig overeengekomen vergoeding te bedingen. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de opdrachtgever tekortschiet in de tijdige nakoming van verplichting tot vooruitbetaling. Alle door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. – in verband met de opschorting gemaakte extra te kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. voorgeschreven wijze.
 5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig nakomt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt verstuurd Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. een herinneringsfactuur. Mocht de opdrachtgever hier geen gehoor aan gegeven is Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. gerechtigd om een tweede herinnering te sturen plus 10% van het totale factuur bedrag.

Artikel 11          Aansprakelijkheid

 1. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
 • door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte informatie; een gebrek aan de zaak van de opdrachtgever waaraan de werkzaamheden zijn verricht;
 • geleverde zaken die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven en verrichte werkzaamheden door personen die niet door of namens Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. te werk zijn gesteld.
 1. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 2. Uitsluitend directe schade komt voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. toegerekend kunnen worden en;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een wettelijke grond tot schadevergoeding bestaat is de aansprakelijkheid beperkt tot drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In elk geval is de aansprakelijkheid van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. beperkt tot de het bedrag dat de door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
 3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. door verloop van één jaar.

Artikel 12         Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de opdrachtgever verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-, en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering zal op eerste verzoek aan Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. ter inzage worden gegeven.
 5. De opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. of door Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud berust zich bevinden. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is als dan gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13        Intellectueel eigendom

 1. Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. behoudt zich het intellectuele eigendomsrecht voor op alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Op eerste verzoek van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. dient de opdrachtgever de verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen te retourneren.
 2. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. is de opdrachtgever niet gerechtigd de in lid 1 bedoelde documenten te verveelvoudigen, te exploiteren of anderszins openbaar te maken.

Artikel 14         Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van toepassing is steeds die versie van de onderhavige algemene voorwaarden welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst is verstrekt of gedeponeerd.
 4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Van Egmond Vastgoedonderhoud B.V. bevoegd van geschillen kennis te nemen.